Politica de Confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ
PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 APARȚINÂND CLIENȚILOR SOCIETĂȚII CIVILE PROFESIONALE DE AVOCAȚI 
“GROSU & Asociații” 

 

Prin prezenta Notă de informare SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” își îndeplinește obligația de informare a clienților în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal în contextul desfășurării activității juridice, conform art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR”).

 

 1. Operatorul datelor cu caracter personal și prevederile legale incidente 

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII”, societate civilă profesională de avocați, având domiciliul fiscal în Municipiul București, Sec. 3, Str. Postăvarul, Nr. 3, Bl.E-3, Sc. 1, Ap. 38, cu sediul situat în str. Aleea Dealul Mitropoliei nr. 5, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 4, București, având CUI RO 13770745, tel. + 40 318 221226, e-mail office@grosu.ro, prelucrează, în calitate de operator, date cu caracter personal, în scopurile și condițiile prevăzute în prezenta Nota de informare, în conformitate cu prevederile legale incidente sus-menționate.

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” prelucrează datele cu caracter personal cu bună-credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: GDPR, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale clienților noștri sunt prelucrate în scopurile și pentru derularea următoarelor activități:

 1. Încheierea contractelor de asistență juridică;
 2. Formularea de acțiuni și reprezentarea în instanță;
 3. Formularea de cereri/depunerea de declarații/formulare la diferite instituții ale statului precum, dar fără să ne limităm la acestea: ANAF, OSIM, Registrul Comerțului, Ministerul Justiției, primării, poliție, parchete, instanțe de judecată etc.;
 4. Formularea și depunerea de cereri/formulare la instituții bancare;
 5. Formularea și depunerea de cereri la executorii judecătorești;
 6. Achitarea taxelor judiciare de timbru;
 7. Pregătirea în format material a dosarelor care urmează a fi înaintate instanțelor și instituțiilor statului;
 8. Arhivarea, atât în format fizic, cât și electronic, a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 9. Realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată societății noastre și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 10. Emiterea facturilor.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate aparținând clienților SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII”

 

 1. date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu şi reşedinţă;
 2. date de contact: adresa de corespondență (dacă este cazul), numărul de telefon, de fax, adresa de poştă electronică;
 3. cetăţenia;
 4. date fiscale (țara de rezidență fiscală);
 5. profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul);
 6. informații despre funcţia publică deţinută (dacă este cazul);
 7. calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice;
 8. imaginea (conținută în actele de identitate);
 9. semnătura (inclusiv în cadrul specimenelor de semnătură);
 10. corespondenta e-mail;
 11. documente comunicate de către clienți în vederea soluționării litigiilor sau în vederea acordării de consultanță juridică;
 12. orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de către orice alte persoane.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” nu poate să realizeze demersurile legale pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră în vederea acordării de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în scopul apărării și realizării drepturilor de care dispuneți.

 

 1. Sursele datelor cu caracter personal 

 

De regulă, datele cu caracter personal aparținând clienților pe care SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIATII” le prelucrează, sunt colectate direct de la aceștia.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 

 1. de la autorități sau instituții publice precum, dar fără a ne limita la acestea:  instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, notari, alte societăți profesionale de avocați;
 2. din surse publice, precum, dar fără a ne limita la acestea: Registrul Oficiului Comerțului, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, portalul instanțelor de judecată, Monitorul Oficial, OSIM, ANAF, social media, internet etc;
 3. de la orice alte persoane fizice sau juridice la care efectuăm demersuri în vederea obținerii de documente sau care ne transmit adrese/notificări/documente care conțin date ale clienților.

 

 1. Alte categorii de persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în contextul relației contractuale dintre SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” si clienți

 

De regula, SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” prelucrează datele cu caracter personal ale clienților. Totuși, în contextul relației contractual și în funcție de natura litigiului/solicitării clientului, este posibil să se prelucreze și date cu caracter personal aparținând altor categorii de persoane, în cazul în care aceste date sunt puse la dispoziția noastră chiar de către clienți. Aceste persoane pot fi, fără însă a ne limita la acestea:

 

 1. membrii familiei clientului;
 2. angajați ai clientului;
 3. angajatori ai clientului;
 4. persoane cu care clientul se află în raporturi de vecinătate;
 5. persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția societății noastre;
 6. foști membri de familie;
 7. persoane fizice sau juridice care se află în diferite raporturi contractuale cu clientul;
 8. orice alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către clienți, pentru a fi prelucrate în legătură cu relația noastră contractuală cu aceștia.

 

 1. Temeiurile în baza cărora prelucrăm  datele cu caracter personal

 

Temeiurile în baza cărora SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 

 1. consimțământul persoanei vizate;
 2. încheierii și executării contractelor de asistență juridică încheiate cu clienții;
 3. îndeplinirea unei obligații legale ce ii revine operatorului;
 4. interesul legitim al operatorului sau al unor terți;

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII”

 

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI “GROSU & ASOCIAȚII” sunt:

 

 1. judecătorii, tribunale, parchete, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție;
 2. executori judecătorești;
 3. notari;
 4. avocați;
 5. instituții bancare;
 6. ANAF și structurile teritoriale;
 7. OSIM;
 8. ONRC și structurile teritoriale;
 9. ANCPI și structurile teritoriale;
 10. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 11. procesori de plăți;
 12. persoane juridice care prestează servicii de curierat și poștă;
 13. orice alte persoane fizice sau juridice, autorități și instituții publice, cu care societatea noastră colaborează în interesul clienților în vederea atingerii scopului contractual.

 

 1. Perioada de stocare a datelor personale

Datele personale ale clienților noștri sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru soluționarea solicitărilor de natura juridică a clienților noștri, în vederea acordării de consultanță juridică, asistență și/sau reprezentare, formularea acțiunilor și reprezentarea în instanță, formularea cererilor/depunerea declarațiilor/formularelor la diferite instituții ale statului, după care aceste date vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 1. Drepturile clienților și modul de exercitare al acestora

 

Conform prevederilor legale aplicabile, clienții noștri beneficiază de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

În vederea exercitării acestor drepturi, clienții se pot adresa societății noastre la adresa de e-mail dpo@grosu.ro.